Category Archives: SMS BRANDNAME

SMS BRANDNAME là dịch vụ nhắn tin có nhận dạng thương hiệu khách hàng cung cấp cho các Cơ quan / Tổ chức / Doanh nghiệp nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn.