Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Tổng đài Kinh doanh

0886 019 519

Báo hư

(028) 800126