Hợp Đồng Điện Tử VNPT EContract

Hợp Đồng Điện Tử là gì? Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch...