Category Archives: Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Hợp Đồng Điện Tử VNPT EContract

Hợp Đồng Điện Tử là gì? Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch...