Bảng kê hóa đơn điện tử có hợp lệ theo đúng quy định hay không?

Khi sử dụng hóa đơn giấy thì mọi người thường có bảng kê kèm theo...