Thông tin về việc hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

Các quy định về hóa đơn điện tử người dùng phải nắm rõ để tránh...