có hủy được hóa đơn điện tử không

Theo quy định thì doanh nghiệp có hủy được hóa đơn điện tử không?

Trong quá trình sử dụng chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp doanh nghiệp hoặc...