Bảng kê hóa đơn điện tử có hợp lệ theo đúng quy định hay không?

by Writer