GÓI CƯỚC CÁP QUANG VNPT

GÓI CƯỚC
TỐC ĐỘ
CAM KẾT QUỐC TẾ
CƯỚC TỪNG THÁNG
TRẢ TRƯỚC 06 THÁNG (GIẢM 15%)
TRẢ TRƯỚC 12 THÁNG (GIẢM 20%)
Fiber20
20 Mbps
Không
209,000
1,066,000
2,007,000
HD1000
1,000
670,000
670
670
670
HD2000
2,000
1,000,000
500
500
500
HD5000
5,000
2,150,000
430
430
430
HD10000
10,000
3,600,000
360
360
360
HD_MAX
>10,000
= Số lượng * 300
300
300
300