Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT

Quý khách có nhu cầu đăng ký hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ: 0886 019 519
Tham khảo giá hóa đơn điện tử tại đây

Phần 1 – Hướng dẫn sử dụng Menu hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử VNPT

Menu Hệ thống bao gồm:

 • Mẫu hóa đơn đăng ký: Kiểm tra xem hóa đơn khi lên hệ thống có bị lệch dòng hay không
 • Chữ ký số: Kiểm tra số serial trên giấy chứng nhận và hệ thống hóa đơn điện tử đã khớp với nhau chưa để tiến hành khai báo hóa đơn điện tử
 • Thông tin đơn vị: Kiểm tra thông tin đồng thời kiểm tra địa chỉ email qua đó gửi mail hóa đơn điện tử bằng mail đã khai báo thông tin
 • Quản trị người dùng: Thêm người sử dụng để quản lý hệ thống và phân quyền quản lý

Phần 2: Hướng dẫn khởi tạo quyết định và thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT

Menu Đăng ký phát hành bao gồm:

 • Quyết định phát hành
 • Thông báo phát hành
 • Quản lý thông báo phát hành

Phần 3: Hướng dẫn khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn điện tử VNPT

Phần 4: Hướng dẫn khởi tạo danh mục hệ thống hóa đơn điện tử VNPT

Menu Danh mục bao gồm:

 • Khách hàng: Quản lý và nhập thông tin khách hàng
 • Upload khách hàng: Tải thông tin khách hàng hàng loạt
 • Quản lý sản phẩm: Quản lý và nhập thông tin sản phẩm
 • Upload sản phẩm: Tải thông tin sản phẩm hàng loạt
 • Quản trị mail: Quản lý mail đã gửi cho khách hàng
 • Danh sách nhân viên: Quản lý danh sách nhân viên được

Phần 5: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử VNPT

Menu Lập Hóa Đơn bao gồm:

 • Danh sách hóa đơn
 • Upload hóa đơn tạo mới

Phần 6: Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử VNPT

Menu Chuyển đổi hóa đơn

Phần 7: Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý hóa đơn điện tử VNPT

Menu Xử lý hóa đơn bao gồm:

 • Hóa đơn thay thế
 • Hóa đơn điều chỉnh
 • Lập hóa đơn thay thế
 • Lập hóa đơn sửa đổi
 • Lập báo cáo hủy Hủy HĐ(không thay thế,sửa đổi)


Phần 8: Hướng dẫn báo cáo thống kê hóa đơn điện tử VNPT

Menu Thống kê bao gồm:

 • Tình hình sử dụng HĐ
 • Bảng kê hóa đơn hàng tháng
 • Báo cáo thay thế hóa đơn
 • Báo cáo sửa đổi hóa đơn
 • BÁO CÁO HỦY HÓA ĐƠN
4.7/5 - (48 bình chọn)